என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Thursday, December 24, 2015

அன்மென்றே உணர்ந்ததால்...

மலர்ந்ததும் பூக்களாகிறாள்,
பூத்ததும் மனம்(வாசம்) வீசுகின்றாள்,
வாசம் அன்மென்றே உணர்ந்ததால்...

No comments:

Post a Comment